Zadání úkolu - Soubory 

Příklad je na adrese http://boss.ped.muni.cz/zadani/PrikladyVB.htm.

 Nejprve Třídy TextovySoubor pak SouborRTF atd. naposlesd SouboryMenu. Všechny soubory jsou uloženy v jednom projektu..

TextovySoubor

Tento Formulář je nejjednodušší a jeho vzhled je na obrázku na výše uvedené adrese. Formuáčř se stává ze dvou Txtboxů s nastavenou vkastností Multiline = True a pěti tlačítek, Uložení, Začátek souboru, Čtení po řádcích a Čtení celého souboru, Mazání.

·        Uložen -uloží text zapsaný do textboxu1 do textového souboru

·        Začátek souboru –nastaví ukazatel souboru na první záznam

·        Čtení po řádcích – čte postupně záznamy z textového souboru a zobrazuje je jednotlivě v Textboxu2

·        Čtení celého souboru – přečte celý obsah textového souboru a zobrazího v Textboxu2

·        Mazání – vymaže obsah textového souboru

SouborRTF

Vzhled formuláře je na obrázku na výše uvedené adrese. v projektu je využito následujících nástrojů z Toolboxu MainMenu, SaveFileDialog, OpenFileDialog, FontDialog, RichTextBox. Pomocí těchto nástroů vytvořte jednoduchý textový editor unožňující ukládat soubory v textovém (.txt) i wordovském (.rtf) formátu. Program musí umožňovat

·        otevírat, ukládat a zavírat soubory

·        Upravovat tvar a velikost písma

·        kopírovat , vložit, výjmout texty a obrázky pomocí schránky.

 

Dvouvrstvá architektura viz přednášky

·        Třída DvouPrimPris - ()

Vzhled jeho formuláře je na obrázku na výše uvedené adrese. uvedený projekt je příkladem na využití strukturovaných dat uložených do souboru s přímým přístupem. dále v tomto příkladu ukázán způsob vytvoření uživatelského strukturovaného typu Zaměstnanc a využití tohoto typu při ukládání dat. Formulář setává s devíti Textboxů pro zápis a ukládání dat. Program se ovládá sedmi tlačítky

·        Ulož – uládá strukturovaná data do souboru

·        Změň – umožňuje provádět změnu zobrazeného záznamu

·        Konec – ukončí program

·        <<   - posune ukazatel souboru na první záznam

·        <     - posune ukazatel souboru o záznam zpět

·        >    - posune ukazatel souboru o  záznam vpřed

·        >> - posune ukazatel souboru na poslední záznam

 

·        Třída  DvouDatabase

Pří tvorbě příkladu je třeba vytvořit databázi osoba.mdb  databáze musí obsahovat tabulku s položkami Jméno, Příjmení, Ulice,Číslo, Poštovní ,PSČ,Obec ,Identifikační číslo, E-mail, Telefon.Databázi uložite do adresáře \soubory\bin\Debug , pro připojení databáze použijte metodu popsanou  na adrese http://boss.ped.muni.cz/zadani/Připojení%20databáze%20Access.doc

Vzhled jeho formuláře je jak vpřecozím případě

·        Ulož – uládá strukturovaná data do souboru

·        Změň – umožňuje provádět změnu zobrazeného záznamu

·        Konec – ukončí program

·        <<   - posune ukazatel souboru na první záznam

·        <     - posune ukazatel souboru o záznam zpět

·        >    - posune ukazatel souboru o  záznam vpřed

·        >> - posune ukazatel souboru na poslední záznam

 

Trojvrstvá architektura viz přednášky

Třída střední vrstvy Osoba4

Třída Osoba má umožnit  poskyrtovat následující metody , vlastnosti a typy :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vlastnosti umožňují zápis i čtení údajů jako jméno, příjmení atd.

Metody :

·        Cislo_zaznamu – zjišťuje a vrací číslo altuální záznamu v souboru dat

·        Cti_zaznam = čte záznam z datovéo souboru a vrací ho jako zprávu do formuláře

 

Třida TriPrimPris

Formulář Třida TriPrimPris  má vzhled jako předchézí formulář 9 textboxů  +  Tlačítka

·        Ulož – uládá strukturovaná data do souboru

·        Změň – umožňuje provádět změnu zobrazeného záznamu

·        Konec – ukončí program

·        <<   - posune ukazatel souboru na první záznam

·        <     - posune ukazatel souboru o záznam zpět

·        >    - posune ukazatel souboru o  záznam vpřed

·        >> - posune ukazatel souboru na poslední záznam

 

Třída střední vrstvy Osoba1

Tato třída se připojuje pomocí knihocny  MojePripojeniNet kterou  je možno stáhnout z Internetu  a rozbaůot zip uložit na počítači  na kterém se program odlaďuje. Knihovnu je potom třeba připojit pomocí AddReference

 

Osoba  obsahuje následující metody a vlastnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třida Tridatabaze

Formulář stejný jako v předcozím případě připojuje se k databázi prostřednictvím objektu vytvořeného s třídy ososba.

 

Třída Učitel

Dědí třídu soubory.TriDatabaze a přidá se jedn textbox pro předmět a jeden Label.

 

     Třída SouboryMenu

Je navržena jako MDiConteiner  všechny ostatní formuláře jsou pak  MdiChild. Formulář obsahuje Menu z kterého se spouštějí jednotlivé formuláře, vybereme li jiný formulář v menu musí se předchozí zavřít